Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Suppl. 970, 107r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/20
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Ignacio de Collantes havia renunciat en mans de l’ordinari l’església de Solalallos [Solanillos], a la diòcesi de Sigüenza, i aquesta havia estat concedida a fra Pelayo, germà seu, mentre que ell, per les despeses, havia obtingut una pensió anual sobre els fruits de l’església de Zacante o Zamarante. // Ignacio, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi aquesta pensió, que Alfonso, com a possessor de l’església de Zamarante, li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: La súplica es troba al marge superior mutilat del foli. Per tant, el nom del renunciant no es llegeix amb claredat.

Reg. Suppl. 969, 292r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant de Domenico de Jacobatiis, auditor del sacre palau apostòlic, i després davant de Martín de Quirós, prior d’Alcántara, resident a la mateixa cúria, entre els suplicants Sancho de Velasco, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i Diego Núñez, clergue de la diòcesi de Palència, “reum et possessorem”, sobre la possessió del benefici simple patrimonial de les esglésies parroquials “invicem canonice unitis” de la ciutat de Baltanás (“Valtunas”), a la mateixa diòcesi. La causa restava indecisa en primera instància. Més tard, però, es va dictar una sentència a favor de Diego i contra Sancho, que va apel·lar. // Sancho suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits del benefici, que Diego i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Els mateixos suplicants es troben també en la súplica al reg. Suppl. ff. 023v-024r.

Reg. Suppl. 969, 277r-277v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de l’oficial de Sigüenza entre el suplicant Martín de Algora, clergue de la diòcesi de Sigüenza, i Gómez Fernández, sobre la possessió de l’església parroquial del lloc de Sotillo, a la mateixa diòcesi, que el mateix Gómez posseïa. La causa restava indecisa en primera instància. Per arribar a una conclusió, Martín havia retirat la causa i havia deixat Gómez pacíficament en la seva possessió, el qual havia consentit a concedir-li una pensió sobre els fruits de la mateixa. // Martín suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de l’església parroquial, que Gómez i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 262v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Juame Bisanyes?, prevere de Barcelona, i Antoni Riba, canonge de Barcelona “ebdomadarius nuncupatus” [domer], havien renunciat en mans de l’ordinari “ex causa permutationis”, respectivament, la capellania perpètua de l’altar de Sant Joan Baptista de l’església Major [seu] de Barcelona i un cert benefici de Sant Joan de la mateixa església, que posseïen. L’ordinari havia admès les renúncies i havia concedit la capellania a Antoni i el benefici a Jaume. // Com que la capellania valia més que el benefici, Jaume suplica que, per les despeses, se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de la canongia amb prebenda “ebdomada nuncupata” [domeria] de l’església de Barcelona que Antoni, com a possessor, li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 171r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Oliviero [Carafa], cardenal bisbe sabinense i administrador de la diòcesi de Salamanca, havia concedit una mitja porció vacant de l’església de Salamanca a Francisco de Salamanca, clergue de la mateixa ciutat, amb el seu consentiment a pagar una pensió anual sobre els seus fruits. // Antonio de Valderas, clergue de la diòcesi de Zamora, suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de l’esmentada mitja porció, que Francisco i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 969, 150r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Monte Leo [Monteleón?], prevere de València, beneficiat perpetu de l’altar de Tots els Sants de l’església parroquial de Sant Nicolau de València, havia consentit a constituir una pensió anual sobre els fruits de l’esmentat benefici i a assignar-la en mans del papa Alexandre VI. // Francesc Galceran Borja de Lloris, clergue de València i nebot del papa, suplica que se li concedeixi la dita pensió anual. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.

Reg. suppl. 969, 134v-135r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pere Cablinte?, prevere de València, suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits del benefici simple perpetu de l’altar dels sants Bartomeu i Antoni de l’església parroquial de la vila de Llíria, a la diòcesi de València, que Jeroni Fuster, com a possessor, i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. Card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 969, 105r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia concedit una pensió anual sobre els fruits de la tresoreria de l’església de Tortosa, de l’orde de Sant Agustí, que el suplicant Joan de Soldevila posseïa, a Esteve de Garret, canonge de la mateixa església, perquè Pere de Soldevila, hospitaler de l’església de Tarragona, del mateix orde, nebot de Joan, pogués mantenir la possessió de l’hospitaleria. // Joan, per les despeses, suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de l’hospitaleria i de la seva prepositura annexa, i sobre el lloc, la porció canonical i la infermeria (“infirmeria”) del monestir de Sant Llorenç de Cerdanya?, a la diòcesi d’Urgell, que Pere, com a possessor, li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Sobre el mateix benefici vegeu també reg. Suppl. 966. ff. 132r-132v.

Reg. Suppl. 968, 256v-257r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El suplicant Joan Marrades, cubiculari i continu comensal del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII la prepositura de l’església de Mallorca que posseïa i que després havia estat concedida a Gabriel Pons [Ponç], amb la reserva del lliurament d’una pensió sobre els fruits de la mateixa prepositura, que el citat Gabriel hauria de pagar. // Joan suplica, per les despeses, que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits de l’església parroquial de Matachi [Marratxí?], a la diòcesi de Mallorca, que Joan Ponç, com a possessor, i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur et pro se in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 781, ff. 118v-120v.

Reg. Suppl. 968, 222v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan Bruda?, clergue de la diòcesi de Girona, prior del priorat de Santa Maria de Ridaura, de l’orde de Sant Benet, a la mateixa diòcesi, havia donat el seu consentiment a constituir una pensió anual sobre els fruits del seu benefici. // Juan de Carmona, àlies de Vilches, clergue de la diòcesi de Sevilla, antic familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de l’esmentada pensió amb el consentiment de Joan. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 968, 216r-216v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa entre Juan Sánchez de Carrión, prevere de la diòcesi d’Àvila, “decretorum doctor”, capellà i conseller dels reis d’Espanya, i Diego de Cuéllar, arxiprest d’Arévalo, a la mateixa diòcesi, sobre la possessió d’aquest arxiprestat. Per arribar a una conclusió s’havia arribat a una concòrdia entre les parts per la qual Diego va restar en possessió del benefici. // Juan, per les despeses, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de 5.000 morabatins sobre els fruits de l’església parroquial de Montejo i del benefici prestimonial de Velasconuncio?, a la mateixa diòcesi, que Diego i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria
 • Observacions: Una còpia de la mateixa súplica amb data 1493/02/09 es troba al reg. Suppl. 969, ff. 015r-015v.

Reg. Suppl. 968, 191r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antoni Fiella, àlies Tost o Toet?, clergue de la diòcesi de Lleida, abat de l’església sota la invocació de Sant Esteve de Villar “Montissani”?, a la mateixa diòcesi, havia reservat una pensió anual a favor del suplicant Jaume Fiella, degà i canonge de l’església de Barcelona, escriptor de lletres apostòliques i familiar del papa Alexandre VI. // Tots dos supliquen que es concedeixi a Jaume l’esmentada pensió sobre els fruits de l’abadia, que Antoni li pagarà. “Fiat R[odericus]”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 968, 136v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Martín Sánchez, beneficiat perpetu de l’església parroquial de Villarcelda, a la diòcesi d’Osma, havia consentit a pagar una pensió anual de 2.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos del seu benefici a favor de Pedro Martínez de Pinillos, clergue de la mateixa diòcesi. // Pedro suplica que se li concedeixi la gràcia especial de l’esmentada pensió, que li serà pagada amb el consentiment de Martín. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 968, 136r-136v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan del Burgo, rector de l’església parroquial del lloc de Quintanar de la Orden (“Quintanare Dondra”), a la diòcesi d’Osma, havia consentit a pagar una pensió anual de 1.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa església a favor del suplicant Francisco de Roa, clergue de la mateixa diòcesi. // Francisco, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial de l’esmentada pensió que li serà pagada amb el consentiment de Juan. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 968, 022v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro Carranza, canonge de l’església de Sevilla, cubiculari del papa Alexandre VI, havia consentit a pagar una pensió anual sobre els fruits de la seva canongia amb prebenda a Sancho de Medina, familiar i continu comensal del mateix papa i canonge de Cartagena. // Sancho suplica que se li concedeixi la gràcia especial de l’esmentada pensió, que Pedro i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 224r-224v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego López, prevere de Còrdova, havia renunciat en mans de l’ordinari el benefici perpetu que posseïa a l’església parroquial del lloc de Guadalcázar, a la diòcesi de Còrdova. Més tard, l’ordinari l’havia concedit a Antonio Sánchez, mig porcionari de l’església de Còrdova, com a conseqüència d’una certa concòrdia entre els esmentats Diego i Antonio. // Diego suplica que, per les despeses, se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual sobre els fruits de la dita mitja porció que Antonio li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri papae. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 188v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa “coram loci ordinario” entre el suplicant Bernat Oliveres, prevere de la diòcesi de Barcelona, i Pere Mester (?), possessor del benefici perpetu de l’altar de Santa Maria de l’església parroquial de Sant Vicenç dels Horts (“Ortis”), a la mateixa diòcesi, sobre la possessió del perpetu benefici de l’altar de les 11.000 verges de l’església parroquial de Sant Boi de Llobregat (“Sancti Baudilii de Lupiaco [sic]”), a la mateixa diòcesi. La causa restava indecisa. Per arribar a una conclusió el suplicant havia cedit en mans de l’ordinari els drets que posseïa sobre el benefici. // Bernat suplica que, per les despeses, se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió sobre els fruits del benefici de l’altar de Santa Maria, que Pere i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 961, 122r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Gil de Novercas? [Navirca?], “tunc” beneficiat del benefici perpetu anomenat de la Candela, i Antoni Rives [Ribes], “etiam” beneficiat perpetu de l’altar de Sant Sixt? a l’església de Mallorca, havien renunciat els seus beneficis en mans de l’ordinari “ex causa permutationis”. // Com que els fruits del benefici de la Candela valien més i per les despeses, Gil suplica que se li concedeixi també una pensió anual sobre els fruits de la canongia amb prebenda de l’església de Mallorca que Gaspar de Càller, com a possessor, li pagarà. “Fiat ut petitur R[odericus]”.

Reg. Suppl. 961, 068v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Filippo de Grarco, canonge de l’església de Messina, estava obligat a pagar una pensió anual de nou ducats sobre els fruits de l’església de Santa Elisabet de Messina, sis sobre la de Santa Domenica extramurs de Messina, tres sobre l’ofici “seu beneficii tabulati nuncupati” a l’església de Messina i tres sobre la de San Nicola dei Lombardi “terre Milatii”, a la mateixa diòcesi, i altres tres sobre la de Santa Maria de la dita terra. // Jorge [Costa], cardenal prevere de Santa Maria Transtiberim, suplica en nom de Giovanni Morselli, clergue de la diòcesi de Siracusa, secretari i familiar seu, que se li concedeixi la gràcia especial d’aquesta pensió. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 961, 053r-053v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana davant d’un cert auditor del sacre palau apostòlic entre el suplicant Pedro Nieto, clergue de Jaén, familiar i continu comensal de Ra[ffaele Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”, “actorem”, i Gaspar? [sic per Cristóbal?] Ortiz, “reum et possessorem”, sobre la possessió d’una porció de l’església de Jaén. La causa restava indecisa. Per concloure-la s’havia arribat a una concòrdia entre les dues parts: Pedro deixava a Gaspar la possessió del benefici, mentre que Francisco de Frías, tresorer de l’església de Jaén, de qui Pedro era familiar, li havia de pagar una pensió per les despeses. // Pedro suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual sobre els fruits del benefici simple del lloc de Mengíbar, a la mateixa diòcesi, que Francisco, com a possessor, i els seus successors li haurien de pagar. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia
 • Observacions: Una altra súplica amb data 1492/09/01 es troba al reg. Suppl. 961, ff. 229r-229v.

Reg. Suppl. 967, 294r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/22
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miquel Joan, prevere de Girona, havia renunciat en mans de l’ordinari dels llocs l’església parroquial de Santa Eugènia de Vila-romà, que posseïa a la diòcesi de Girona; més tard, aquesta havia estat concedida a Bartomeu Duran per l’autoritat ordinària. // Miquel, per les despeses, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual sobre els fruits de la mateixa església i de la capellania de Santa Elena, que Bartomeu posseïa al claustre de l’església de Barcelona, que el mateix Bartomeu li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Francesco Soderini, bisbe de Volterra

Reg. Suppl. 967, 258r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/09
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa davant de Matteo de Porta, auditor del sacre palau apostòlic, entre el suplicant Martín Fernández de Tarassona, clergue de la diòcesi de la mateixa ciutat, “actorem”, i un cert Álvaro Alonso (“Alfonsi”), ardiaca d’Osma, “reum et possessorem”, sobre la possessió d’una certa canongia amb prebenda de l’església de Tarassona i altres coses. La causa restava indecisa en primera instància. // Per arribar a una conclusió, Martín suplica que s’admeti una concòrdia per la qual ell mateix deixa tots els seus drets sobre la canongia amb prebenda a Álvaro, que amb els seus successors li haurà de pagar, per les despeses, una pensió anual sobre els seus fruits i rendes. “Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Leonello Chiericato, bisbe de Concordia

Reg. Suppl. 967, 052v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Miquel Muntaner, clergue beneficiat perpetu de l’església de Mallorca dit primicer o primatxer (“primicerio nuncupato”), suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de quatre ducats “auri de camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici de la mateixa església que Gabriel Verger, clergue i possessor, li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Vat. 774, 319v-320v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Nicolau Savila, clergue de València, familiar i continu comensal seu, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la prepositura de l’església de València que Roderic de Corella, com a possessor, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Suppl. 966, 292v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una controvèrsia entre el suplicant Miquel Robinar [sic per Robinat?], prevere de Tarragona, i Ramon Solsona, canonge de Lleida, sobre la possessió del benefici simple perpetu de l’altar de Sant Jeroni de l’església de la ciutat de Verdú, a la diòcesi de Vic. Més tard, Ramon havia quedat pacíficament en possessió del benefici. // Miquel, per les despeses, suplica que se li concedeixi una pensió anual sobre els fruits del benefici, que Ramon i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. s. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 288r-288v

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/03
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego de Muros, ardiaca de Carmona, a l’església de Sevilla, havia renunciat en mans de [Pedro González de Mendoza], cardenal prevere de Santa Creu de Jerusalem, administrador de l’església de Toledo, el benefici simple perpetu de l’església parroquial de Santa Maria de la Fuente de la ciutat de Guadalajara (“Guadalfaiarie”), a la diòcesi de Toledo. El cardenal havia admès la renúncia i havia concedit el benefici a Juan de la Peña (“Penna”), rector de l’església parroquial de Valdemoro i Valdemorillo, a la mateixa diòcesi. // Diego suplica, per les despeses, que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual de 6.000 morabatins sobre els fruits de l’esmentada església de Valdemoro i Valdemorillo, que Juan li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. car. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 966, 251r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/18
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una controvèrsia davant d’alguns àrbitres entre el suplicant García de Aguirre, prevere de la diòcesi de Pamplona, i Juan Marco de Isaba (“Ysava”), rector de l’església parroquial de Sant Cebrià del lloc d’Isaba, a la mateixa diòcesi, sobre la possessió de la citada església. Gràcies a una concòrdia, Juan Marco tenia pacífica possessió del benefici. // García suplica, per les despeses, que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església, que Juan i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Sacchi, bisbe de Ragusa

Reg. Suppl. 966, 248v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Joan de Borja (“Boria”), clergue de València, protonotari de la seu apostòlica, nebot “secundum carnem” i familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, que havia cedit la canongia amb prebenda que posseïa a l’església de Lleida en mans del papa i després Miquel Soler l’havia obtingut, suplica que, per les despeses, se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mateixa canongia, que Miquel li pagarà. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Reg. Suppl. 966, 176r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pere Boïl (“Boyl”), clergue de València, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, suplica que se li concedeixi la gràcia especial d’una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici perpetu sota la invocació dels sants Cosme, Damià i Onofre de l’església parroquial de la ciutat de Gandia, a la diòcesi de València, que Joan Guitart, el seu beneficiat, i els seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentiam d.n. pape. A. car. S. Anastasie”.

Reg. Suppl. 966, 145v-146r

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/19
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Els suplicants Pedro Ponce de León, clergue de Còrdova, “de inaequo nobilium genere procreatus”, familiar i continu comensal del papa Alexandre VI, i Alfonso de Paraga? [Pareja?], clergue de la diòcesi de Sevilla, també familiar i continu comensal del papa, havien renunciat en les seves mans “ex causa permutationis”, respectivament, una mitja porció de l’església de Còrdova, sobre la qual el clergue Juan Abril (“April”) percebia una pensió anual de 3.000 morabatins, i el benefici servitori de les esglésies dels llocs de Galgar? i La Finojosa [Hinojosa], “invicem unitis”, a la mateixa diòcesi, sobre el qual el clergue Pedro de Altamirano percebia també una pensió anual de 3.000 morabatins. // Pedro i Alfonso supliquen que s’admeti la renúncia, es concedeixin els citats beneficis als nous titulars i s’assigni a Pedro, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mitjana porció, que Alfonso i el seus successors li pagaran. “Concessum ut petitur in presentia d.n. pape. A. card. S. Anastasie”.
 • Redacció: Giovanni Antonio Sangiorgio, bisbe d'Alexandria

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies